= خدمات

صفحه اصلی
 
  • ارائه مشاور ه رايگان در امور حمل ونقل بين المللي

  • حمل كليه محمولات از اقصي نقاط جهان به مقصد  ايران و بلعكس.

  • حمل پروژه  وترانزيت آن  تامحل نصب

  •  ترانزيت به كشورهاي آ سياي ميانه                             

  • Ex-Worksتحويل كالا از درب كارخانه بصورت :

  • سرويس حمل گروپاژ

                                        

 

 

Copy Rights 2005 By KTB   All Rights Reserved   Design BY Ravaknegar.com